Bericht

Privacyverklaring

 De stichting Arboretumkerk, de Doopsgezinde Kerk Wageningen e.o. Vrijzinnig Nederland Wageningen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens:

www.arboretumkerk.nl

Delhorstpad 6 

6703 BE Wageningen

 

Bij vragen of klachten rond de toepassing b

van dit privacyreglement kunt u contact opnemen met de secretarissen: Klik hier voor versturen webmail naar de secretarissen

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Arboretumkerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) - Locatiegegevens (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) - Gegevens over jouw activiteiten op onze website (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) - Internetbrowser en apparaat type (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) -

 

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de grondslagcategorie "gerechtvaardigd belang van de organisatie" als u geen contract met ons hebt en "noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (met jou)" als we wel een contract met je hebben.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Alleen van leden of vrienden van de Arboretumkerk houden wij een leden/vriendenlijst bij. Dit houdt in dat wij een bijzonder persoonsgegeven van je bijhouden (namelijk het lidmaatschap van de religieuze organisatie) als je lid of vriend bent. Deze gegevens worden alleen gedeeld met andere leden of vrienden indien dit noodzakelijk is voor de activiteiten van de Arboretumkerk of als je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het tonen van een foto van jezelf op onze websitebezoek. 

 

Op het via een voor leden beschikbare (persoonlijke) gebruikersnaam en wachtwoord is een beveiligd gedeelte van de websitebezoek beschikbaar. Leden zijn gehouden deze ombinatie van gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim er houden.

 

Soms werken wij bij onze dienstverlening samen met derden en dan kan het noodzakelijk zijn om derden toestemming te verlenen voor het ver werken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het hosten van deze websitebezoek aan onze webhoster. Deze gegevensuitwisseling vindt alleen plaats via veilige kanalen en wij binden deze derden via een verwerkersovereenkomst aan de wettelijke vereisten in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Webmail naar secretarissen dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Van Loo Organizing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling (grondslag: je lidmaatschap of omdat we een contract bij jou of je bedrijf hebben)

- Verzenden van nieuwsbrief  (grondslag: jouw toestemming)

- Je te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: gerechtvaardigd belang en indien we een contract hebben: grondslag ) - de Arboretumkerk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod op de website af te stemmen op jouw voorkeuren (zonder koppeling aan naam/adres gegevens)(grondslag: jouw akkkoord met cookies, dit kan je uitzetten in je webbrowser).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Arboretumkerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Arboretumkerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 

Lidmaatschapsinformatie: Altijd tenzij je aangeeft dat na beëindiging van je lidmaatschap of vriendschap al je gegevens moeten worden verwijderd.

 

Correspondentie: e-mail, telefoonnotities, brieven en degelijke. Maximaal 10 jaar.

 

Cookie informatie: maximaal  50 maanden; alleen voor her verbeteren van onze website en vindbaarheid; alleen globale informatie (zonder directe tot individu herleidbare persoonsgevens)

 

Delen van persoonsgegevens met derden: de Arboretumkerk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten van de kerk of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht of als onderdeel van bijvoorbeeld een hosting service verleend aan ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De. Arboretumkerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Arboretumkerk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Arboretumkerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van mogelijke cookies:

Cookie: de Joomla engine van onze website telt het aantal keer dat artikelen wordt gelezen.

 

Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: maximaal 50 maanden ]

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Arboretumkerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretarissen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. de Arboretumkerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Van Loo Organizing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de Secretarissen.

+