ANBI Arboretumkerk

Geschreven: maandag 01 February 2016 20:11

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg
(samenwerking tussen Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. en Vrijzinnig Nederland afd. Wageningen)

Telefoonnummer (facultatief):

0317426640

RSIN/Fiscaal nummer:

855395369

Website adres:

www.arboretumkerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen

Postadres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen

De Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg is op 20 juli 2015 opgericht door de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o en de Vrijzinnigen Nederland, afdelingen Wageningen.
 
Deze Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Arboretumkerk ligt bij een Bestuur dat wordt gevormd door leden vanuit de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. (max. 5 leden) , leden vanuit het verenigingsbestuur Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen (max. 3 leden) en maximaal 3 vrienden van de stichting Arboretumkerk. Het huidige bestuur van de Arboretumkerk telt 8 leden (waarvan momenteel 4 met een Doopsgezinde achtergrond). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice voorzitter; een eerste en een tweede secretaris, een eerste en een tweede penningmeester, en voorst twee algemene leden.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen (de jaarlijkse exploitatie) m.u.v. het gebouwencomplex waarvan het beheer berust bij de DG Gemeente Wageningen e.o.. Het Arboretumberaad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De stichting Arboretumkerk, wil op een open en betrokken wijze een plaats voor bezinning en bezieling voor mensen van alle leeftijden  vormgeven. De inspiratie voor deze plaats van bezinning en bezieling wordt geput uit de doopsgezinde en vrijzinnige tradities zoals deze zich in de loop der eeuwen in Nederland hebben ontwikkeld.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
-    het organiseren en bevorderen van activiteiten die de doelstelling van de stichting bevorderen. Het gaat daarbij om het verzorgen van vieringen, kinder-, jeugd-, studenten- en ouderenwerk, activiteiten gericht op samen leren en ontmoeten;
-    het onderhouden van banden en zo nodig samenwerken met levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties in Wageningen, de regio en elders voor zover dit de doelstelling van de stichting bevorder; en

D. Beleidsplan 2018-2022

Het actuele beleidsplan van de Arboretumkerk 2018-2022 vindt u hier.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van de Stichting Arboretumkerk (die in dienst is van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o.) is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: IDGP

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Jaarverslag 2019

Het bestuur van de Arboretumkerk heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeenschap. Dat doet zij o.a. door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk, door verbinding te maken tussen de verschillende leeftijdscategorieën en door eigentijdse positionering en invulling van gemeenschap en beleid. Een samenvatting van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

In het jaar 2019 werd door onze nieuwe predikant ds. Jeannette den Ouden tot de zomer een eerste jaarcyclus van begin tot eind afgerond. De algemene indruk was grote tevredenheid onder leden en vrienden. Na een aantal roerige jaren is de Arboretumkerk zo weer in rustiger vaarwater terecht gekomen.

 

In de zomer 2019 is voor het kerkelijke jaar 2019-2020 een programma opgesteld, met als jaarthema: Zien, horen en Verlangen.. Hierin zijn veel nieuwe activiteiten te vinden, de meeste hiervan zijn voorgesteld en begeleid door ds. Jeannette den Ouden. Genoemd kan ondermeer: de inspiratieavonden rond het jaarthema, inspiratiemiddagen rond kunst en poëzie, mediteren midden in de week, Lectio Divina, en Oecumenische Gesprekskring Arboretumkerk in de Parkflat Belmonte. Er is in 2019 zeer actief gebruik gemaakt van deze en andere activiteiten.

 

Een van de hoogtepunten van 2019 was het aanstellen van twee jeugdwerkers. Dit was noodzakelijk om ds. Jeannette den Ouden enigszins te ontlasten en het jeugdwerk een nieuwe boost te geven. Middels een project voorstel dat naar diverse kerkelijke fondsen is verstuurd werd het geld verkregen dat deze aanstelling mogelijk maakte voor een periode van 3 jaar. Dit betekent ook dat andere leden of vrienden enigszins kunnen worden ontlast voor het jeugdwerk.

 

De Arboretumkerk is ook actief in Spectrum, het studentenpastoraat in Wageningen (zie https://spectrum-wageningen.com). Als chaplain verzorgt Jeannette den Ouden, samen met Marijn Kool, onder de naam DIEP (Delen, Inspireren, Ervaringen uitwisselen en Praten) gespreksavonden over wat de deelnemers bezighoudt.

 

Er hebben twee arboretumberaden plaats gevonden, te weten in April en in November 2019. Tijdens het eerste beraad stond centraal een overleg over het gebouw en werd een gebouwen commissie ingesteld die ondermeer gaat kijken naar mogelijkheden om meer gebruik te maken van duurzame energie. Tijdens de tweede avond vond een ‘toren brainstorm’ plaats. Ook hiervoor werd een werkgroep opgericht die zich heeft ontfermd over het ‘opwaarderen’ van de toren.

 

Ook van belang is dat er in 2019 een nieuw soort regionale samenwerking is ontstaans. Dat gebeurt in eerste instantie bijna vanzelf door de contacten tussen de predikanten in Wageningen, Bennekom, Renkum en Lunteren, allen vrouwelijke predikanten en kort geleden aangetreden, die het goed met elkaar kunnen vinden. Het versterken van deze samenwerking is belangrijk, omdat zo gezamenlijk het vrijzinnige gedachtegoed meer bekendheid wordt gegeven in de regio, en een palet aan activiteiten en aandachtsvelden wordt geboden zonder dat iedere gemeente dat zelf hoeft te doen.


Voor verdere activiteiten zie de website: www.arboretumkerk.nl

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

financieel verslag 2019

  

Toelichting

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Als Stichting met een duidelijke doelstelling als ware het een geloofsgemeenschap, geldt het voorgaande ook voor de Stichting Arboretumkerk, Vrijzinnig op weg.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

+