Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond.

 

U bent van harte welkom bij onze vieringen. Deze zijn ook digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken.

 

 

Zondag 18 februari 2024 :   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

DG Wageningen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o.

Telefoonnummer (facultatief):

0317426640

RSIN/Fiscaal nummer:

002569541

Website adres:

www.arboretumkerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen

Postadres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen


De Doopsgezinde Gemeente te Wageningen e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.
Sinds 20 juli 2015 is de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. onderdeel van de stichting Arboretumkerk, die zij samen met de Vrijzinnigen Nederland, afdelingen Wageningen heeft opgericht.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente te Wageningen e.o..


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Stichting Arboretumkerk ligt bij een Bestuur dat wordt gevormd door leden vanuit de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. (max. 5 leden) , leden vanuit het verenigingsbestuur Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen (max. 3 leden) en maximaal 3 vrienden van de stichting Arboretumkerk. Het huidige bestuur van de Arboretumkerk telt 8 leden (waarvan momenteel 4 met een Doopsgezinde achtergrond).

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen (de jaarlijkse exploitatie) m.u.v. het gebouwencomplex waarvan het beheer berust bij de DG Gemeente Wageningen e.o.. Het Arboretumberaad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

1.    De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
2.    De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
3.    Zij tracht haar doel te bereiken:
a)    door het in stand houden van een Seminarium
b)    door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
c)    door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
d)    door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
e)    door het uitgeven van publicaties;
f)    door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
g)    met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente  Wageningen e.o. onderschrijven we deze doelstelling en vullen dit aan met de beknopte samenvatting van haar visie: de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. ,als onderdeel van de stichting Arboretumkerk, wil op een open en betrokken wijze een plaats voor bezinning en bezieling voor mensen van alle leeftijden  vormgeven. De inspiratie voor deze plaats van bezinning en bezieling wordt geput uit de doopsgezinde en vrijzinnige tradities zoals deze zich in de loop der eeuwen in Nederland hebben ontwikkeld.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit
                    .
De Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. (DG)  en de Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen (VN) werken al decennialang nauw samen. Deze samenwerking is in 2015 geformaliseerd in de Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg.
Als gevolg van deze nauw samenwerking ondernemen de DG en VN al jaren geen eigen activiteiten meer en hebben een gezamenlijk beleidsplan en jaarprogramma. De financiële boekhouding is in verregaande mate geïntegreerd.
Voor een samenvatting van het beleidsplan en het verslag van activiteiten wordt verwezen naar hetgeen daarover is vermeld onder ANBI informatie van de Stichting Arboretumkerk.
De financiële informatie die hieronder is vermeld, betreft het DG aandeel in de financiering van de Arboretumkerk.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

DG Wageningen e.o en Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen voeren binnen de stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg  een gezamenlijke financiële boekhouding. Derhalve vindt u hier de financiële verslaglegging van de Arboretumkerk.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten ANBI 2022

  

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

+