Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond.

 

U bent van harte welkom bij onze vieringen. Deze zijn ook digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken.

 

 

 

Zondag 7 juli 2024 :   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

ANBI Arboretumkerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg
(samenwerking tussen Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. en Vrijzinnig Nederland afd. Wageningen)

Telefoonnummer (facultatief):

0317426640

RSIN/Fiscaal nummer:

855395369

Website adres:

www.arboretumkerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen

Postadres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen

De Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg is op 20 juli 2015 opgericht door de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o en de Vrijzinnigen Nederland, afdelingen Wageningen.
 
Deze Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Arboretumkerk ligt bij een Bestuur dat wordt gevormd door leden vanuit de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. (max. 5 leden) , leden vanuit het verenigingsbestuur Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen (max. 3 leden) en maximaal 3 vrienden van de stichting Arboretumkerk. Het huidige bestuur van de Arboretumkerk telt 8 leden (waarvan momenteel 4 met een Doopsgezinde achtergrond). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice voorzitter; een eerste en een tweede secretaris, een eerste en een tweede penningmeester, en voorst twee algemene leden.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen (de jaarlijkse exploitatie) m.u.v. het gebouwencomplex waarvan het beheer berust bij de DG Gemeente Wageningen e.o.. Het Arboretumberaad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De stichting Arboretumkerk, wil op een open en betrokken wijze een plaats voor bezinning en bezieling voor mensen van alle leeftijden  vormgeven. De inspiratie voor deze plaats van bezinning en bezieling wordt geput uit de doopsgezinde en vrijzinnige tradities zoals deze zich in de loop der eeuwen in Nederland hebben ontwikkeld.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
-    het organiseren en bevorderen van activiteiten die de doelstelling van de stichting bevorderen. Het gaat daarbij om het verzorgen van vieringen, kinder-, jeugd-, studenten- en ouderenwerk, activiteiten gericht op samen leren en ontmoeten;
-    het onderhouden van banden en zo nodig samenwerken met levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties in Wageningen, de regio en elders voor zover dit de doelstelling van de stichting bevorder; en

D. Beleidsplan 2018-2022

Het actuele beleidsplan van de Arboretumkerk 2018-2022 vindt u hier.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van de Stichting Arboretumkerk (die in dienst is van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o.) is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: IDGP

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Jaarverslag 2022

 

 Het bestuur van de Arboretumkerk heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende kerkgemeenschap. Dat doet zij o.a. door gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk, door verbinding te maken tussen de verschillende leeftijdscategorieën en door het aanbieden van vieringen en gelegenheden om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn met eigentijdse positionering en invulling van gemeenschap en beleid. Een samenvatting van de belangrijkste gegevens van het jaar 2023 treft u hieronder aan.

 

Voor het kerkelijke jaar 2023-2024 is een programma opgesteld, met als jaarthema: Waar ben jij? Dit is een logisch vervolg op het thema van het jaar ervoor ‘Ik ben, omdat jij bent’. Ook sluit dit aan bij de zeven woorden die de kern uitdrukken van wie wij als gemeente willen zijn. Het thema drukt uit het besef dat een mens slechts kan bestaan door en met anderen, omdat geen mens het leven alleen kan leven. Naar aanleiding van dit thema zijn een aantal inspiratiebijeenkomsten georganiseerd en hebben we een tweetal diners pensants georganiseerd.  

 

Het jeugdwerk is onverminderd actief geweest, met diverse bijeenkomsten in en buiten de kerk. Naast kinderbijeenomsten op zondag waren er de kliederkerken waarbij jongeren én volwassenen zich op geheel eigen wijze kunnen uitleven. Voor het jeugdwerk werd een drietal vrijwilligers aangetrokken uit de eigen gemeente. Zij werken samen met de andere jeugdwerker Esther van der Hoeve.

 

Er hebben twee Arboretumberaden plaats gevonden, te weten in april en november. Hier zijn actutaliteiten en plannen gedeeld, jaarcijfers en begroting besproken en er was zoals altijd tijdens het Arboretumberaad ruimte voor leden en vrienden om suggesties te doen en prioriteiten aan te geven. Het aantal leden en vrienden is ongeveer gelijk gebleven, doordat het aantal nieuwe leden en vrienden in balans is met degenen die zijn overleden of hebben opgezegd. In 2023 is geen bestuurswijziging geweest. 

 

Voor verdere activiteiten zie de website: www.arboretumkerk.nl

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

baten en lasten 2023

  

Toelichting

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Als Stichting met een duidelijke doelstelling als ware het een geloofsgemeenschap, geldt het voorgaande ook voor de Stichting Arboretumkerk, Vrijzinnig op weg.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

+