Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond. Vanwege de corona maatregelen zijn 50 mensen in de kerk toegestaan. Opgave via het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie vindt u hier.

De vieringen zijn digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken:

 

Zondag 24 oktober:   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

ANBI Arboretumkerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg
(samenwerking tussen Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. en Vrijzinnig Nederland afd. Wageningen)

Telefoonnummer (facultatief):

0317426640

RSIN/Fiscaal nummer:

855395369

Website adres:

www.arboretumkerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen

Postadres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen

De Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg is op 20 juli 2015 opgericht door de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o en de Vrijzinnigen Nederland, afdelingen Wageningen.
 
Deze Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Arboretumkerk ligt bij een Bestuur dat wordt gevormd door leden vanuit de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. (max. 5 leden) , leden vanuit het verenigingsbestuur Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen (max. 3 leden) en maximaal 3 vrienden van de stichting Arboretumkerk. Het huidige bestuur van de Arboretumkerk telt 8 leden (waarvan momenteel 4 met een Doopsgezinde achtergrond). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice voorzitter; een eerste en een tweede secretaris, een eerste en een tweede penningmeester, en voorst twee algemene leden.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen (de jaarlijkse exploitatie) m.u.v. het gebouwencomplex waarvan het beheer berust bij de DG Gemeente Wageningen e.o.. Het Arboretumberaad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De stichting Arboretumkerk, wil op een open en betrokken wijze een plaats voor bezinning en bezieling voor mensen van alle leeftijden  vormgeven. De inspiratie voor deze plaats van bezinning en bezieling wordt geput uit de doopsgezinde en vrijzinnige tradities zoals deze zich in de loop der eeuwen in Nederland hebben ontwikkeld.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
-    het organiseren en bevorderen van activiteiten die de doelstelling van de stichting bevorderen. Het gaat daarbij om het verzorgen van vieringen, kinder-, jeugd-, studenten- en ouderenwerk, activiteiten gericht op samen leren en ontmoeten;
-    het onderhouden van banden en zo nodig samenwerken met levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties in Wageningen, de regio en elders voor zover dit de doelstelling van de stichting bevorder; en

D. Beleidsplan 2018-2022

Het actuele beleidsplan van de Arboretumkerk 2018-2022 vindt u hier.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van de Stichting Arboretumkerk (die in dienst is van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o.) is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: IDGP

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Jaarverslag 2020

Het bestuur van de Arboretumkerk heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende kerkgemeenschap. Dat doet zij o.a. door gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk, door verbinding te maken tussen de verschillende leeftijdscategorieën en door eigentijdse positionering en invulling van gemeenschap en beleid. Een samenvatting van de belangrijkste gegevens van het jaar 2020 treft u hieronder aan.

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, omdat vanaf maart de corona crisis zijn intrede deed en samenkomen niet meer mogelijk was, afgezien van een korte periode in de zomer. Een evaluatie van dit jaar heeft ons getoond dat wij deze crisis zeer goed zijn door gekomen. Dit mede door de inzet en de creativiteit van onze predikant ds. Jeannette den Ouden, het bestuur en een grote groep vrijwilligers. In het bijzonder te vermelden is dat alle vieringen vanaf april nu worden gestreamd. Deze streamen zijn een week lang te beluisteren, waarvan goed gebruik wordt gemaakt. Het is zelfs zo dat we vermoeden dat hierdoor meer mensen de vieringen beluisteren, op afstand weliswaar. Ook zijn een aantal keren filmpjes gemaakt evenals podcasts, hetgeen aanzienlijk meer tijd kost. Er is in 2020 vrijwel geen viering niet door gegaan. 

Voor het kerkelijke jaar 2020-2021 is een programma opgesteld, met als jaarthema: Thuis komen en verder gaan. In relatie tot dit thema zijn veel activiteiten gehouden, de meeste hiervan zijn ontwikkeld en begeleid door ds. Jeannette den Ouden. Genoemd kan ondermeer worden de inspiratieavonden rond het jaarthema, inspiratiemiddagen rond kunst en poëzie, mediteren midden in de week, Lectio Divina, en de Oecumenische Gesprekskring Arboretumkerk in de Parkflat Belmonte. Ondanks dat deze activiteiten vrijwel altijd op afstand moesten worden gehouden, dat wil zeggen via een Zoom verbinding, is in 2020 zeer actief gebruik gemaakt van deze activiteiten.  

 

Het jeugdwerk heeft zeker te leiden gehad van de coronatijd waarbij we niet bij elkaar mochten komen. Toch is op zeer creatieve wijze een aantal activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de kinderkerst waarbij rond de 80 gezinnen mee deden. Dit was mogelijk dankzij met name de inzet van de twee jeugdwerkers en de taakgroep Jeugd. 

 

In het jaar 2020 zijn de voorbereidende bijeenkomsten geweest zodat met Pasen 2021 een 16-tal nieuwe leden kon toetreden, hetgeen toch opmerkelijk is in een corona jaar. Ook waren er veel positieve reacties op de inzet van velen om dit jaar toch tot een succes te maken, ondermeer door ouderen die niet uit huis konden komen te bezoeken of een attentie te brengen. Al met al heeft deze crisis onze gemeenschap versterkt. 

 

Er heeft een arboretumberaad plaats gevonden, te weten in November 2020, op een digitale wijze (deelname per Zoom). Tijdens het beraad is ondermeer een soort pub quiz samengesteld met een overzicht van het afgelopen half jaar. Deze originele wijze werd zeer gewaardeerd. Wat betreft het gebouw zijn in 2020 in de toren een aantal vleermuizenkasten gezet, en is ook een trap gezet zodat de bovenste verdieping goed kan worden bereikt. Dit vergroot de mogelijkheden om op een creatieve wijze van de toren gebruik te maken.

 

Wat betreft de financiën leek 2020 een moeilijk jaar te worden, vanwege de gederfde inkomsten door het annuleren van koren, trouwpartijen en begrafenissen, omdat men niet meer bij elkaar kan komen. Echter, door een bijdrage van fondsen en een goede ledenbijdrage is het jaar toch ook financieel goed afgerond. 

 

Voor verdere activiteiten zie de website: www.arboretumkerk.nl

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

jaarrekening 2020

  

Toelichting

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Als Stichting met een duidelijke doelstelling als ware het een geloofsgemeenschap, geldt het voorgaande ook voor de Stichting Arboretumkerk, Vrijzinnig op weg.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

+