Bericht

ANBI Arboretumkerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg
(samenwerking tussen Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. en Vrijzinnig Nederland afd. Wageningen)

Telefoonnummer (facultatief):

0317426640

RSIN/Fiscaal nummer:

855395369

Website adres:

www.arboretumkerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen

Postadres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen

De Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg is op 20 juli 2015 opgericht door de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o en de Vrijzinnigen Nederland, afdelingen Wageningen.
 
Deze Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Stichting Arboretumkerk ligt bij een Bestuur dat wordt gevormd door leden vanuit de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. (max. 5 leden) , leden vanuit het verenigingsbestuur Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen (max. 3 leden) en maximaal 3 vrienden van de stichting Arboretumkerk. Het huidige bestuur van de Arboretumkerk telt 8 leden (waarvan momenteel 4 met een Doopsgezinde achtergrond). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice voorzitter; een eerste en een tweede secretaris, een eerste en een tweede penningmeester, en voorst twee algemene leden.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen (de jaarlijkse exploitatie) m.u.v. het gebouwencomplex waarvan het beheer berust bij de DG Gemeente Wageningen e.o.. Het Arboretumberaad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De stichting Arboretumkerk, wil op een open en betrokken wijze een plaats voor bezinning en bezieling voor mensen van alle leeftijden  vormgeven. De inspiratie voor deze plaats van bezinning en bezieling wordt geput uit de doopsgezinde en vrijzinnige tradities zoals deze zich in de loop der eeuwen in Nederland hebben ontwikkeld.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
-    het organiseren en bevorderen van activiteiten die de doelstelling van de stichting bevorderen. Het gaat daarbij om het verzorgen van vieringen, kinder-, jeugd-, studenten- en ouderenwerk, activiteiten gericht op samen leren en ontmoeten;
-    het onderhouden van banden en zo nodig samenwerken met levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties in Wageningen, de regio en elders voor zover dit de doelstelling van de stichting bevorder; en

D. Beleidsplan 2018-2022

Het actuele beleidsplan van de Arboretumkerk 2018-2022 vindt u hier.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van de Stichting Arboretumkerk (die in dienst is van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o.) is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: IDGP

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Jaarverslag 2018

Het bestuur van de Arboretumkerk heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeenschap. Dat doet zij o.a. door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk, door verbinding te maken tussen de verschillende leeftijdscategorieën en door  eigentijdse positionering en invulling van gemeenschap en beleid. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

Het jaar 2018 begon met een intensieve periode voor de beroepingscommissie voor de vacature voor een nieuwe predikant. In april konden de commissie en het bestuur unaniem een kandidaat voordragen: ds. Jeannette den Ouden. Op 13 mei werd in een extra Arboretumberaad gestemd, met een overweldigend aantal stemmen vóór haar benoeming.

Tot aan de start van de nieuwe predikant in september 2018  werd door de taakgroepen en door het bestuur alle zeilen bijgezet om alles draaiende te houden. In deze periode is door Marrie van Leeuwen de acute pastorale zorg waargenomen.

De vieringen in 2018 zijn alle doorgegaan, met extra inzet van voorgangers van buiten. In de 40 dagen tijd zijn alle reguliere vieringen gehouden, zelfs de nieuwe traditie van de Aswoensdagviering is voortgezet. Tijdens het liturgisch concert op Goede Vrijdag werd het Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd door verschillende solisten en musici.

De kinderkerstviering, ouderenkerstmiddag en de kerstavondviering werden voor het eerst georganiseerd door één commissie. Bij de ouderenkerstmiddag zongen de engelen van de kinderkerstviering. De kinderkerstviering, met het verhaal over de vierde wijze, was opnieuw een groot succes. Ook de kerstavonddienst was goed bezocht.

Naast de vieringen ging ook het vormingswerk door. De jongerengroepen DREK, Join(t) en SOEP werden draaiende gehouden, de VRIS en MARS groepen hielden zichzelf gaande evenals de T&T groep, de literatuurkring en de leerhuiskring. In het najaar maakte de Bijbelkring een herstart en introduceerde Jeannette den Ouden een nieuwe activiteit: Lectio Divina.

Tijdens het Arboretumberaad in april werd het beleidsplan voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Motto hiervan is: “Op weg in verbondenheid: veel takken en bloei, één boom.” In het beleidsplan wordt ingegaan op onze identiteit, onze visie, onze missie en waarden, en speerpunten voor een vijftal beleidsvelden.

In de maanden september tot en met december heeft de nieuwe predikant kennis gemaakt met alle taakgroepen, vormingsgroepen, en wijken. Natuurlijk pakte zij ook het pastorale werk op.


Voor verdere activiteiten zie de website: www.arboretumkerk.nl

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

financieel verslag 2019

  

Toelichting

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Als Stichting met een duidelijke doelstelling als ware het een geloofsgemeenschap, geldt het voorgaande ook voor de Stichting Arboretumkerk, Vrijzinnig op weg.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

+