Bericht

Stichting steunfonds Cuperus-Dufour

Algemene gegevens

 

ANBI naam: Stichting steunfonds Cuperus-Dufour

Postadres: Staringlaan 66, 3906 WJ  Veenendaal

Telefoon: 0318-552688

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RSIN: 816435133

KvK: 40119720

Bankrekening: NL30 TRIO 0197 9323 63

 

De Stichting steunfonds Cuperus-Dufour (verder aangeduid als Steunfonds CD) is ontstaan uit de juridische fusie van stichting Het Fonds Cuperus en stichting  Dufourfonds op 29 december 2014.

 

Het Steunfonds CD heeft de volgende doelstellingen (artikel 2 van de statuten):

a. Het beheren en versterken van fondsen tot meerdere zekerheidstelling van het in stand houden en het onderhoud van de inventaris en de gebouwen van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken te Wageningen;

b. Het beheren en versterken van fondsen tot meerdere zekerheidstelling van het honorarium en de pensioenpremies van de eigen predikant van de Doopsgezinde Gemeente voor Wageningen en omstreken te Wageningen.

 

Het Steunfonds CD tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aangaan van overeenkomsten met de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken, Vrijzinnigen Nederland en andere stichtingen en het aanvaarden van schenkingen, legaten en erfstellingen.

 

Inmiddels is de Doopsgezinde Gemeente Wageningen een samenwerkingsverband aangegaan met de Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen, wat heeft geleid tot de oprichting van stichting Arboretumkerk, Vrijzinnig op weg (verder aangeduid als Arboretumkerk). Daarom worden overeenkomsten nu gesloten met de Arboretumkerk. 

 

Bestuur

- Arjen Schots, voorzitter

- Bram Schimmel, penningmeester

- Menno Vinke, secretaris

- Jantine van de Watering-Geesink, algemeen bestuurslid

- Vacature voor een algemeen bestuurslid

 

Het Steunfonds CD heeft geen personeel en geen Raad van Toezicht.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, conform artikel 4 lid 5 van de statuten.

 

Beleid

 

Het Steunfonds CD kan o.b.v de in de statuten geformuleerde doelstellingen middelen ter beschikking stellen aan de Stichting voor de volgende doelen:

1. onderhoud gebouw en inventaris.

2. honorarium en pensioen predikant.

 

Het Steunfonds CD is een vermogensfonds en doet geen actieve fondswerving, om te voorkomen dat de fondswerving t.b.v. de Arboretumkerk zelf negatief wordt beïnvloed.

 

In het onderstaande zijn uitgangspunten voor het beleid weergegeven en is aangegeven hoe het bestuur van de Arboretumkerk een aanvraag kan doen om geld in te zetten voor bovengenoemde doelen.

 

Uitgangspunten:

Om  de doelen op een duurzame wijze te bereiken hanteert het bestuur van het Steunfonds CD het volgende beleid: 

1. Het kernvermogen blijft intact en groeit op de lange termijn minimaal met de inflatie mee (het kernvermogen is het vermogen dat is gecorrigeerd voor koersschommelingen, waardoor die geen invloed hebben). 

2. Het te beleggen vermogen van de stichting steunfonds CD wordt verdeeld over verschillende beleggingsvormen, waarbij de volgende limieten gelden: 

minimaal 15% en maximaal 30% in obligaties, 

minimaal 50% en maximaal 70% in aandelen,

maximaal 25% in alternatives en 

circa 10% tot 20% op een spaarrekening

3. De Arboretumkerk wordt financieel ondersteund, waarbij in acht wordt genomen dat het bestuur van de Arboretumkerk verantwoordelijk is voor de aanstelling van het pastoraal team en voor het onderhoud van het gebouw. Het Steunfonds CD faciliteert slechts de financiële kant en laat zich niet in met het beleid, de planning, uitvoering etc.

 

Het bestuur van het Steunfonds CD stelt uitsluitend geld beschikbaar na een verzoek daartoe vanuit het bestuur van de Arboretumkerk. De aanvraag dient een concreet doel aan te geven. Het bestuur van het Steunfonds CD is dus voor wat betreft bijv. het onderhoud van de Arboretumkerk niet initiërend, maar ondersteunt zo mogelijk de financiële kant daarvan.

 

Vormen van financiële ondersteuning: 

Voor de financiële ondersteuning van de Arboretumkerk worden de hieronder vermelde mogelijkheden onderscheiden. Uit deze mogelijkheden wordt in overleg tussen de besturen van het Steunfonds CD en Arboretumkerk gekozen:

1. Schenking van reeds ontvangen opbrengsten uit vermogen: 

Als de opbrengst vanuit het vermogen hoger is dan nodig om de inflatie bij te houden, dan kan het deel van de opbrengst dat de inflatie overstijgt worden geschonken. De opbrengst omvat de ontvangen rente (voor zover deze hoger is dan de inflatie) en dividend. De koerswinst valt binnen het rendement voor zover dat als een structurele koerswinst kan worden beschouwd, dit ter beoordeling aan het bestuur. 

2. Lening: 

Het Steunfonds CD leent (renteloos) geld aan de Arboretumkerk voor bijv. groot onderhoud met de afspraak dat dit geld wordt terugbetaald door de Arboretumkerk in een afgesproken periode. 

3. Schenking vanuit vermogen, herstel vermogen vanuit rendement: 

Het Steunfonds CD stelt geld beschikbaar voor bijv. groot onderhoud op basis van het te verwachten rendement in de jaren die volgen. Op het vermogen wordt dan tijdelijk ingeteerd en de mogelijkheden om vanuit de netto opbrengst te schenken zijn dan tijdelijk zeer beperkt, omdat de netto opbrengst moet worden gebruikt om het kernvermogen weer op peil te brengen. 

4. Schenking vanuit vermogen, Steunfonds CD zorgt voor aanvulling vermogen: 

Het Steunfonds CD stelt geld beschikbaar voor bijv. groot onderhoud en zorgt zelf voor aanvulling van het vermogen door bijv. het verkrijgen van donaties en legaten. 

Er kan ook voor een mengvorm van bovenstaande mogelijkheden worden gekozen.

 

Ten aanzien van de genoemde doelen geldt als uitgangspunt dat:

1. Voor onderhoud gebouw en inventaris alle hiervoor genoemde manieren van financiering in aanmerking komen.

2. Voor honorarium en pensioen predikant worden in principe alleen schenkingen vanuit reeds ontvangen opbrengsten gedaan.

 


Een verslag van de activiteiten en een  financiële verantwoording: zie pdffinanciele verantwoording en activiteitenverslag 2017

+