Bericht

Stichting steunfonds Cuperus-Dufour

Algemene gegevens

 

ANBI naam: Stichting steunfonds Cuperus-Dufour

Postadres: Staringlaan 66, 3906 WJ  Veenendaal

Telefoon: 0318-552688

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RSIN: 816435133

KvK: 40119720

Bankrekening: NL30 TRIO 0197 9323 63

 

De Stichting steunfonds Cuperus-Dufour (verder aangeduid als Steunfonds CD) is ontstaan uit de juridische fusie van stichting Het Fonds Cuperus en stichting  Dufourfonds op 29 december 2014.

 

Het Steunfonds CD heeft de volgende doelstellingen (artikel 2 van de statuten):

a. Het beheren en versterken van fondsen tot meerdere zekerheidstelling van het in stand houden en het onderhoud van de inventaris en de gebouwen van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken te Wageningen;

b. Het beheren en versterken van fondsen tot meerdere zekerheidstelling van het honorarium en de pensioenpremies van de eigen predikant van de Doopsgezinde Gemeente voor Wageningen en omstreken te Wageningen.

 

Het Steunfonds CD tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanvaarden van schenkingen, legaten en erfstellingen.

 

Inmiddels is de Doopsgezinde Gemeente Wageningen een samenwerkingsverband aangegaan met de Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen, wat heeft geleid tot de oprichting van stichting Arboretumkerk, Vrijzinnig op weg (verder aangeduid als Arboretumkerk). Overeenkomsten worden daarom nu gesloten met de Arboretumkerk i.p.v. met de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken.

 

Bestuur

- Arjen Schots, voorzitter

- Bram Schimmel, penningmeester

- Menno Vinke, secretaris

- Jantine van de Watering-Geesink, algemeen bestuurslid

- Vacature voor een algemeen bestuurslid

 

Het Steunfonds CD heeft geen personeel en geen Raad van Toezicht.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, conform artikel 4 lid 5 van de statuten.

 

Beleid

Het Steunfonds CD kan o.b.v de in de statuten geformuleerde doelstellingen middelen ter beschikking stellen aan de Stichting voor de volgende doelen:

 

1. onderhoud gebouw en inventaris.

2. honorarium en pensioen predikant.

 

Het Steunfonds CD is een vermogensfonds en doet geen actieve fondswerving, om te voorkomen dat de fondswerving t.b.v. de Arboretumkerk zelf negatief wordt beïnvloed.

 

In het onderstaande zijn uitgangspunten voor het beleid weergegeven en is aangegeven hoe het bestuur van de Arboretumkerk een aanvraag kan doen om geld in te zetten voor bovengenoemde doelen.

 

Uitgangspunten:

 

Om  de doelen op een duurzame wijze te bereiken hanteert het bestuur van het Steunfonds CD het volgende beleid:

1. Het kernvermogen blijft intact en groeit op de lange termijn minimaal met de inflatie mee (het kernvermogen is het vermogen dat is gecorrigeerd voor koersschommelingen, waardoor die geen invloed hebben).

 

2. Het te beleggen vermogen van de stichting steunfonds CD wordt verdeeld over verschillende  beleggingsvormen, waarbij de volgende limieten gelden:

 ·       minimaal 15% en maximaal 30% in obligaties,

 ·       minimaal 50% en maximaal 70% in aandelen,

 ·       maximaal 25% in alternatives en

 ·       circa 10% tot 20% op een spaarrekening

 

3. De Arboretumkerk wordt financieel ondersteund, waarbij in acht wordt genomen dat het bestuur van de Arboretumkerk verantwoordelijk is voor de aanstelling van de predikant en voor het onderhoud van het gebouw. Het Steunfonds CD faciliteert slechts de financiële kant en laat zich niet in met het beleid, de planning, uitvoering etc. 

 

4. Het bestuur van het steunfonds wil het vermogen actief inzetten, zeker t.b.v. onderhoud van het gebouw.

 

Het bestuur van het Steunfonds CD stelt uitsluitend geld beschikbaar na een verzoek daartoe vanuit het bestuur van de Arboretumkerk. De aanvraag dient een concreet doel aan te geven. Het bestuur van het Steunfonds CD is dus voor wat betreft bijv. het onderhoud van de Arboretumkerk niet initiërend, maar ondersteunt zo mogelijk de financiële kant daarvan.

 

 

Vormen van financiële ondersteuning:

 

Voor de financiële ondersteuning van de Arboretumkerk worden de hieronder vermelde mogelijkheden onderscheiden. Uit deze mogelijkheden wordt in overleg tussen de besturen van het Steunfonds CD en Arboretumkerk gekozen:

 

1. Schenking van reeds ontvangen opbrengsten uit vermogen

Als de opbrengst vanuit het vermogen hoger is dan nodig om de inflatie bij te houden, dan kan het deel van de opbrengst dat de inflatie overstijgt worden geschonken. De opbrengst omvat de ontvangen rente (voor zover deze hoger is dan de inflatie) en dividend. De koerswinst valt binnen het rendement voor zover dat als een structurele koerswinst kan worden beschouwd, dit ter beoordeling aan het bestuur.

 

2. Lening:

Het Steunfonds CD leent (renteloos) geld aan de Arboretumkerk voor bijv. groot onderhoud met de afspraak dat dit geld wordt terugbetaald door de Arboretumkerk in een afgesproken periode.

 

3. Schenking vanuit vermogen, herstel vermogen vanuit rendement

Het Steunfonds CD stelt geld beschikbaar voor bijv. groot onderhoud op basis van het te verwachten rendement in de jaren die volgen. Op het vermogen wordt dan tijdelijk ingeteerd en de mogelijkheden om vanuit de netto opbrengst te schenken zijn dan tijdelijk zeer beperkt, omdat de netto opbrengst moet worden gebruikt om het kernvermogen weer op peil te brengen.

 

4. Schenking vanuit vermogen, Steunfonds CD zorgt voor aanvulling vermogen

Het Steunfonds CD stelt geld beschikbaar voor bijv. groot onderhoud en zorgt zelf voor aanvulling van het vermogen door bijv. het verkrijgen van donaties en legaten.

 

Er kan ook voor een mengvorm van bovenstaande mogelijkheden worden gekozen. In bijzondere gevallen (bijv. in noodsituaties) kan het bestuur van het bovenstaande afwijken.

 

Ten aanzien van de genoemde doelen geldt als uitgangspunt dat:

1. Voor onderhoud gebouw en inventaris alle hiervoor genoemde manieren van financiering in aanmerking komen.

2.Voor honorarium en pensioen predikant worden in principe alleen schenkingen vanuit reeds ontvangen opbrengsten gedaan.

  

 

Financiële gegevens:

 

Er is een kernvermogen van circa 260.000. Het vermogen van de stichting wordt beheerd door Triodos Bank, gevestigd in Zeist. In 2019 zal het vermogen worden overgedragen aan het Menno Fund. De Stichting Menno Fund is de beleggingsinstelling voor doopsgezinde gemeenten en instellingen. Het rendement zal naar verwachting gelijk zijn aan dat bij de Triodos Bank, de kosten zullen echter aanzienlijk lager zijn.

 

De inkomsten en uitgaven fluctueren niet sterk van jaar tot jaar. De verwachte vaste inkomsten en uitgaven zijn naar verwachting de komende jaren als volgt.

 

 

INKOMSTEN

rendement beleggingen

€ 3.000

bijdragen / donaties

    500

totaal

€ 3.500

 

 

UITGAVEN

 

kosten vermogensbeheer

€ 1.750

overige kosten

    150

totaal

€ 1.900

 

 

 

Daarnaast kan n.a.v. een aanvraag van de Arboretumkerk een financiële bijdrage aan de Arboretumkerk worden geleverd.

 

Verslag uitgevoerde activiteiten

 

Kort verslag over 2018:

1.       Het in 2017 opgestelde beleidsplan waarin is vastgelegd hoe de financiële ondersteuning van de Arboretumkerk plaats kan vinden en hoe het aanvragen van ondersteuning verloopt is met het bestuur van de Arboretumkerk besproken. Naar aanleiding daarvan is het beleidsplan (en ook de ANBI-gegevens op de website) op enkele ondergeschikte punten aangepast.

2.       De in 2017 verstrekte lening aan Arboretumkerk t.b.v. de financiering van de voorzetramen is in 2018 door de Arboretumkerk terugbetaald.

3.       De in 2017 door de Arboretumkerk gevraagde en door de Stichting goedgekeurde bijdrage van € 5.000 over 2018 bleek door de gunstige financiële gang van zaken bij de Arbortumkerk niet nodig en is daarom niet verstrekt.

4.       De aanvraag voor een bijdrage voor het jaar 2019 aan de Arboretumkerk is behandeld en goedgekeurd.

 

 

Financiële verantwoording

 

 De Stichting steunfonds Cuperus-Dufour werft niet actief geld en goederen. Het vermogen en de opbrengst daarvan wordt uitsluitend besteed aan de doelstelling van de stichting. De stichting is dus een vermogensfonds. Daarom hoeft geen balans te worden gepubliceerd, en worden hier uitsluitend de baten en lasten vermeld.

 

baten en lasten

 

2018

2017

 INKOMSTEN

 

 

 rendement beleggingen

€ 3.213

€ 2.660

 bijdragen / donaties

€ 545

€ 505

 totaal inkomsten

€ 3.758

€ 3.165

 UITGAVEN

 

 

 beheer/advieskosten vermogen

€ 1.747

€ 1.720

 overige kosten

€ 128

€ 600

 bijdrage aan Arboretumkerk / DG

€ 0

€ 5.000

 totaal uitgaven

€ 1.875

€ 7.321

 

toelichting baten en lasten

De post rendement beleggingen omvat zowel het ontvangen dividend op beleggingen, als de ontvangen rente op de spaarrekening(en).

De post overige kosten is vóór 2018 jaren hoger geweest dan in 2018 i.v.m. notariskosten etc. t.b.v. fusies en statutenwijzigingen. Normaal gesproken zijn dit voornamelijk bankkosten en is dit niet meer dan enkele honderden euro’s.

 

De hoogte van de post bijdrage aan Arboretumkerk / DG fluctueert sterk en wordt bepaald door de vraag vanuit de Arboretumkerk en de beslissing van het bestuur van het Steunfonds daarover.

 

+