Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond.

 

U bent van harte welkom bij onze vieringen. Deze zijn ook digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken.

 

 

 

Zondag 14 april 2024 :   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

Vrijzinnigen Nederland, afd Wageningen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Vrijzinnigen Nederland, afd. Wageningen

RSIN/Fiscaal nummer:

815744845 (VN afdeling Wageningen); 002611120 (Landelijk)

Website adres:

www.arboretumkerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen

Postadres:

Delhorstpad 6

Postcode:

6703 BE

Plaats:

Wageningen


Vereniging Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen behoort tot de Vereniging Vrijzinnigen Nederland.
Sinds 20 juli 2015 is Vrijzinnigen Nederland Afdeling Wageningen onderdeel van de stichting Arboretumkerk, die zij samen met de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. heeft opgericht.
 
Deze vereniging is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Vrijzinnigen Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot deze vereniging behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen. De ANBI gegevens van Vrijzinnigen Nederland vindt u onder deze link: http://www.vrijzinnigen.nl/over-ons/anbi-gegevens/


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Stichting Arboretumkerk ligt bij een Bestuur dat wordt gevormd door leden vanuit de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. (max. 5 leden) , leden vanuit het verenigingsbestuur Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen (max. 3 leden) en maximaal 3 vrienden van de stichting Arboretumkerk. Het huidige bestuur van de Arboretumkerk telt 7 leden (waarvan momenteel 3 met een Vrijzinnigen Nederland achtergrond).

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen (de jaarlijkse exploitatie) m.u.v. het gebouwencomplex waarvan het beheer berust bij de DG Gemeente Wageningen e.o.. Het Arboretumberaad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

De huidige bestuursleden van VN-W zijn:
José Kok, secretaris en interim voorzitter
Wim van Eck, penningmeester
Kees van Loon, vice-voorzitter


C. Doelstelling/visie.


De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijke geloofsleven te bevorderen alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven. Dit doet zij in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken binnen de koepel Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland vindt u hier.


De Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. (DG)  en de Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen (VN) werken al decennialang nauw samen. Deze samenwerking is in 2015 geformaliseerd in de Stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg.
Als gevolg van deze nauw samenwerking ondernemen de DG en VN al jaren geen eigen activiteiten meer en hebben een gezamenlijk beleidsplan en jaarprogramma. De financiële boekhouding is in verregaande mate geïntegreerd.
Voor een samenvatting van het beleidsplan en het verslag van activiteiten wordt verwezen naar hetgeen daarover is vermeld onder ANBI informatie van de Stichting Arboretumkerk.
De financiële informatie die hieronder is vermeld, betreft het VN aandeel in de financiering van de Arboretumkerk.

 

E. Beloningsbeleid.

VN heeft een Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd wordt. Onze vaste voorgangers zijn in dienst via de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o.
Leden van bestuur, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

DG Wageningen e.o en Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen voeren binnen de stichting Arboretumkerk Vrijzinnig op weg  een gezamenlijke financiële boekhouding. Derhalve vindt u hier de financiële verslaglegging van de Arboretumkerk.

 

baten en lasten 2023

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

+